VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SSMConform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă 319/2006 organizarea activității SSM se face atât la nivel național (macroeconomic) cât și la nivelul unei unități (microeconomic).
La nivel național organizarea activității de securitate și sănătate în muncă se face prin:
•Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;
•Inspectoratele Teritoriale de Muncă;
•Inspecția Muncii;
•Casele teritoriale de pensii.

La nivelul unității organizarea activității de securitate și sănătate în muncă se face prin:
•Servicii de prevenire și protecție;
•Servicii medicale de medicina muncii;
•Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă;
•Comitetul de securitate și sănătate în muncă.

1. Servicii de prevenire și protecție

Organizarea activității de prevenire și protecție se face conform art.14 din HG 1425/2006 de către angajator în următoarele moduri:
•prin asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice în domeniu;
•prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători;
•prin servicii interne de prevenire;
•prin apelarea la servicii externe;
•prin combinarea modurilor de mai sus.

2. Servicii medicale de medicina muncii


Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se realizează prin serviciile medicale de medicină a muncii, care funcţionează potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii, activitatea acestora având un caracter predominant preventiv.

Asigurarea supravegherii expunerii profesionale este responsabilitatea angajatorului, care poate organiza serviciul de medicină a muncii:

  • la nivel de intreprindere
  • sau poate contracta serviciile unor structuri medicale exterioare.


Atribuțiile structurilor de medicină a muncii sunt:
•participă la evaluarea riscurilor de îmbolnavire profesională;
•monitorizează starea de sănătate a angajaţilor prin: examene de angajare, examene medicale de adaptare, controale medicale periodice, examene medicale la reluarea activităţii;
•îndrumă activitatea de reconversie profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boală profesională şi activitatea de reabilitare profesională;
•comunică existenţa riscului de îmbolnăvire profesională tuturor factorilor implicaţi în procesul muncii.3. Reprezentații lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM
Reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt aleşi de către şi dintre lucrătorii din unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi functionare, să îi reprezinte pe aceștia în ceea ce privește problemele referitoare la protecția securității și sănătății lucrătorilor.
Reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare cel puţin nivelului de bază.

Cele mai importante activități ale reprezentanților lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:
•colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă;
•însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;
•ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
•aduc la cunoştinţa angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
•urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie.


4. Comitetul de securitate și sănătate în muncă

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, conform cap.IVdin HG 1425/2006.

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din:
•Angajator sau reprezentantul său legal - președinte;
•Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern sau extern de prevenire şi protecţie– secretar;
•Medicul de medicina muncii– membru;
•Reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor – membrii.

Atribuțiile comitetului SSM sunt:
•analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
•urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
•urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;

•analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
•efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
•analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie.