VALENŢE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

RELAŢII DE MUNCĂ
1. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂContractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru un angajator, în schimbul unui salariu.
Contractul individual de muncă se încheie anterior începerii raporturilor de muncă.Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc prin negociere.Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă.
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţii de execuţie sau 120 de zile calendaristice pentru funcţii de conducere.Perioada de probă constituie vechime în muncă.Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii
O persoană fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat după împlinirea vârstei de 15 ani până la împlinirea vârstei de 18 ani doar cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore/zi şi de 30 ore/săptămână.Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.Tinerii în vârstă de până la 18 ani NU pot presta muncă suplimentară.Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani NU pot presta muncă de noapte.Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
2. SALARIUL
Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.
Salariul se plăteşte în bani, cel puţin o data pe lună.
Salariul cuprinde:
  • salariul de bază
  • îndemnizaţiile
  • sporurile
  • alte adaosuri.

Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

3. CONFLICTELE DE MUNCĂ
Conflictul de muncă reprezintă orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de muncă.Reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii sunt prevăzute în Codul muncii.Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor.Cauzele sunt scutite de taxă judiciară de timbru şi de timbrul judiciar.Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă, în maxim 15 zile.
Angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

CONCEDIEREA reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.Persoanele concediate pentru motive care nu ţin de persoana lor, care nu mai corespund din punct de vedere profesional, psihic sau fizic cerinţelor locului de muncă, beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare.Persoanele care NU au fost concediate disciplinar beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare.
DEMISIA reprezintă actul de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.Termenul de preaviz în cazul demisiei este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă şi nu poate fi mai mare de 20 zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.
Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.